เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด โดยมีพล.ต.ท.วรวิทย์ ลิปิพันธ์ รองประธานกรรมการดำเนินการเป็นผู้ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับความเป็นมาของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด รวมไปถึงระบบโปรแกรมของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด