อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปัจจุบัน

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระหว่างสหกรณ์ (ร้อยละต่อปี)

รายการ
ระยะสั้นไม่เกิน 12 เดือน
ระยะปานกลางไม่เกิน 36 เดือน
ระยะเวลายาวไม่เกิน 150 เดือน
ดอกเบี้ยเงินกู้
2.80
3.00
3.20
 
 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้โครงการลดต้นทุนให้กับสหกรณ์สมาชิก (ร้อยละต่อปี)

รายการ
ระยะสั้นไม่เกิน 12 เดือน
ระยะปานกลางไม่เกิน 36 เดือน
ระยะเวลายาวไม่เกิน 100 เดือน
ดอกเบี้ยเงินกู้
2.75
2.85
2.95

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สมาชิกสมทบ (ร้อยละต่อปี)

รายการ
สมาชิกสมทบ
ดอกเบี้ยเงินกู้
5.50