อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปัจจุบัน

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระหว่างสหกรณ์ (ร้อยละต่อปี)

รายการ
ระยะสั้นไม่เกิน 12 เดือน
ระยะปานกลาง ไม่เกิน 36 เดือน
ระยะเวลายาวไม่เกิน 150 เดือน
โครงการดอกเบี้ยพิเศษ(ไม่มีเฉลี่ยคืน) 12 เดือน
ดอกเบี้ยเงินกู้
3.00
3.25
3.50
3.75
 
 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สมาชิกสมทบ (ร้อยละต่อปี)

รายการ
สมาชิกสมทบ
ดอกเบี้ยเงินกู้
6.00