อัตราดอกเบี้ยเงินฝากปัจจุบัน

เงินฝากออมทรัพย์ (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินฝาก 
 เงินฝากออมทรัพย์
ดอกเบี้ย
1.25
 
 

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (ร้อยละต่อปี)

 จำนวนเงินฝากประจำ
ไม่เกิน 1,000,000 บาท
เกินกว่า 1,000,000 บาท ขึ้นไป
ดอกเบี้ย
2.25
2.55
 
 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ

 
จำนวนเงิน
 ตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป
ตั้งแต่ 5,000,000 บาท ขึ้นไป
ตั้งแต่ 10,000,000 บาท ขึ้นไป
ตั้งแต่ 20,000,000 บาท ขึ้นไป
 เผื่อเรียก
จ่ายดอกเบี้ย
0.60
0.60
0.60
0.60
6 เดือน
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
1.40
1.50
1.60
1.70
12 เดือน
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
1.90
2.00
2.10
2.20
24เดือน
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
2.00
2.15
2.25
2.35
36 เดือน
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
2.20
2.35
2.45
2.55
48 เดือน
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
2.45
2.60
2.70
2.80
60 เดือน
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
2.70
2.85
2.95
3.05
 
 

อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน

 
จำนวนเงิน
 ตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป
ตั้งแต่ 5,000,000 บาท ขึ้นไป
ตั้งแต่ 10,000,000 บาท ขึ้นไป
ตั้งแต่ 20,000,000 บาท ขึ้นไป
 เผื่อเรียก
จ่ายดอกเบี้ย
0.60
0.60
0.60
0.60
6 เดือน
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
1.40
1.50
1.60
1.70
12 เดือน
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
1.90
2.00
2.10
2.20
24เดือน
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
2.00
2.15
2.25
2.35
36 เดือน
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
2.20
2.35
2.45
2.55
48 เดือน
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
2.45
2.60
2.70
2.80
60 เดือน
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
2.70
2.85
2.95
3.05