ประกาศกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (เปลี่ยนแปลงกำหนดการ)

            ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด กำหนดจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

Loading...