กิจกรรมชุมนุมสหกรณ์

IMG 8000

ชสอ.ตร. จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ คณะทำงานและฝ่ายจัดการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด  เรื่อง  “ การจัดทำแผนงานงบประมาณประจำปี 2564 ”

67

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด เข้าเยี่ยมเยียนและสวัสดีปีใหม่ 2564 ที่ ชสอ.ตร.

หน้าที่ 1 จาก 27