กิจกรรมชุมนุมสหกรณ์

0

 

โครงการเสวนาแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเป็นระบบ

IMG 6992

 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการ

IMG 5712

ชสอ.ตร. บริจาคเงินช่วยเหลือบุคลากรการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19

หน้าที่ 1 จาก 26