กิจกรรมชุมนุมสหกรณ์

IMG 5495 1

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด มาเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานที่ ชสอ.ตร.

IMG 4235

 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด  ได้จัด “การสัมมนาแผนกลยุทธ์และทำความเข้าใจแผนงานประจำปี 2563”

หน้าที่ 4 จาก 27