กิจกรรมชุมนุมสหกรณ์

ooo

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ได้จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ เรื่อง "การทำแผนกลยุทธ์และทำความเข้าใจแผนงานประจำปี 2561"

หน้าที่ 9 จาก 24