กิจกรรมชุมนุมสหกรณ์

 IMG 8350

 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด จัดการประชุมใหญ่วิสามัญปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น (Miracle Grand Convention Hotel) 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

IMG 8497

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ได้เชิญสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมโครงการจัดตั้งชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกรุงเทพมหานคร

หน้าที่ 10 จาก 27