โครงการอบรมสัมมนาหลักสูตร “การบริหารงานภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562”

 

 

       เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562  พล.ต.ท.มนู  เมฆหมอก ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตร “การบริหารงานภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562” ณ โรงแรม รอแยลเบญจา สุขุมวิท พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา  ในช่วงเช้ามีการรายงานความคืบหน้า “โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ” โดย พ.ต.อ.บุญชัย  ฤาชัยสา   และบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ“การบริหารงานภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562” โดยอาจารย์ ปรเมศวร์  อินทรชุมนุม รองอธิบดีอัยการ สำนักงานชี้ขาดคดีอัยการสูงสุด  เพื่อให้ได้ความรู้ ความเข้าใจแนวทางการบริหารงานภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ที่มีการบังคับใช้  ช่วงบ่ายเป็นการทำความเข้าใจนโยบายการจัดทำแผนกลยุทธ์ 5 ปี (2563 - 2567)