ชสอ.ตร.ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น พิจารณาร่างกฎกระทรวง ตามมาตรา 33/1 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

 

 

       วันที่ 17 มิถุนายน 2562 พลตำรวจ โทสมเดช ขาวขำ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ที่ปรึกษา และฝ่ายจัดการ ประชุมเข้ารับฟังความคิดเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาร่างกฎกระทรวง กำหนดลักษณะของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และขอบเขตแห่งการดำเนินกิจการของสหกรณ์แต่ละประเภท พ.ศ….. ที่จะกำหนดตามมาตรา 33/1 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์การประชุมดังกล่าวเป็นการหารือและร่วมกันแสดงความคิดเห็นประกอบร่างกฎกระทรวง เพื่อกำหนดลักษณะและประเภทของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน ของการดำเนินการ รวมถึงขอบเขตและอำนาจกระทำการของสหกรณ์แต่ละประเภท ให้การดำเนินงานของสหกรณ์แต่ละประเภทมีการกำหนดวัตถุประสงค์และรูปแบบการดำเนินงานที่ชัดเจน ให้สหกรณ์เป็นองค์กรหลักในการช่วยเหลือสมาชิกตามวิธีการ อุดมการณ์ และหลักการสหกรณ์ สอดคล้องกับหลักการสหกรณ์สากล รวมทั้งเพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน