ชสอ.ตร.และตัวแทนสหกรณ์อื่น ได้เข้าพบ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ

 

 

        ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด โดย พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งประเทศไทย และตัวแทนสหกรณ์อื่นๆ ได้เข้าพบ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อยื่นหนังสือสนับสนุนแนวทางการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 จำนวน 13 ฉบับ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562