ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการ

 

 

          ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด  ได้จัดสัมมนาการจัดตั้งชมรมผู้จัดการสหกรณ์ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ การจัดทำแผนกลยุทธ์ 5 ปี (2563-2567) และแผนงบประมาณประจำปี 2563 ชสอ.ตร.  ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี  โดยมี พล.ต.ท.วรวิทย์ ลิปิพันธ์ รองประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด  เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาในครั้งนี้  ซึ่งมีการบรรยายเรื่อง “สาระสำคัญที่ควรมีในสัญญาเงินกู้-สัญญาค้ำประกัน แนวทางการบอกกล่าวทวงถามเมื่อผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้จาก ว่าที่พันตรี ดร.สมบัติ วงศ์กำแหง” โดย พล.ต.ต.ธงชัย โตงาม  จากนั้นได้มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ 5 ปี (2563-2567) และแผนงบประมาณประจำปี 2563 ชสอ.ตร.   แล้วมีการจัดตั้งชมรมผู้จัดการสหกรณ์ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการและสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย