Central Cooperative Society Limited มาเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานที่ ชสอ.ตร และ สอ.ตร.

          เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด  ได้ต้อนรับคณะกรรมการสหกรณ์จาก Central Cooperative Society Limited สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานของสหกรณ์ไทย  เพื่อนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับองค์กรของตน