โครงการศึกษาและปฏิบัติธรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณกุศุล ณ วัดปทุม

          เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด  ได้จัดงานทำบุญในโครงการศึกษาและปฏิบัติธรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณกุศุล ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้ทำกิจกรรมด้านพุทธศาสนาร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการอยู่ในสังคม มีจิตใจเกื้อกูล สงบเย็นและเป็นประโยชน์ต่อสังคม