ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด มาเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานระบบโปรแกรมที่ ชสอ.ตร.

                เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด โดยมีพล.ต.ท.มงคล กมลบุตร รองประธานกรรมการ พร้อมที่ปรึกษาและฝ่ายจัดการ ต้อนรับพล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ พร้อมคณะทำงาน จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เพื่อศึกษาดูงานระบบโปรแกรมบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ (mCOP) และร่วมหารือแนวทางการร่วมมือบริการโปรแกรมระหว่าง ชสอ.ตร. และ ชสอ. ณ ห้องประชุมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด