ชสอ.ตร. ออกมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของ COVID-19

 

 

          เนื่องจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 (โคโรนา 2019) เพิ่มขึ้นนั้น ชุมนุมฯได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงการแพร่กระจายเป็นวงกว้าง ทางฝ่ายจัดการจึงได้จัดทำมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของ COVID-19 โดยมีทำความให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและป้องกันกับเจ้าหน้าที่ พร้อมกับจัดจุดบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือไว้บริการให้แก่สมาชิกที่มาใช้บริการของชุมนุมฯ โดยเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ได้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ COVID-19 ณ ชุมนุมสหกรณ์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด เพื่อให้สอดคล้องกับการลดการแพร่ระบาดและสร้างความมั่นใจในการทำธุรกรรมต่างๆของสมาชิกทุกท่าน