ชสอ.ตร. บริจาคเงินช่วยเหลือบุคลากรการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19

         เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 พล.ต.ท.ณพัฒน์ ศรีหิรัญ ประธานกรรมการ และฝ่ายจัดการชุมนุมสหกรณออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ได้มอบเงินบริจาคให้ กองทุนจัดซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์การแพทย์,ค่ายาเวชภัณฑ์ และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ของโรงพยาบาลตำรวจ โดยมี
พล.ต.ต.ทรงชัย สิมะโรจน์ เหรัญญิกมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบในครั้งนี้ เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 ของโรงพยาบาลตำรวจ สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกัน และช่วยเหลือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก และตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาพยาบาล