ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ได้จัด “ทำความเข้าใจแผนงานงบประจำปี 2564”

 

 

          ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ได้จัด “ทำความเข้าใจแผนงานงบประจำปี 2564” เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมี พล.ต.ท.ณพัฒน์ ศรีหิรัญ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด เป็นประธานเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งมีการมีการบรรยายหัวข้อเรื่อง “ทำความเข้าใจร่างกฎกระทรวงใหม่” โดย พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล จากนั้นได้มีการสัมมนา “ทำความเข้าใจแผนงานงบประจำปี 2564” โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการและสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย