โครงการเสวนาแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเป็นระบบ

 

 

    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ได้กำหนดจัด “โครงการเสวนาแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเป็นระบบ” ขึ้น เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ สำนักนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร โดยมี พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานเปิดในพิธี โดยใหแนวทาง รวมถึงนโยบายในการจัดการปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เห็นถึงการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด ถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังจะสรุปออกมาได้ดังนี้
“1. ให้ทุกสหกรณ์จัดส่งข้อมูลของสมาชิกมายังชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางให้สหกรณ์ต่าง ๆ ได้ตรวจสอบข้อมูลของสมาชิก ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. การกำหนดระเบียบว่าด้วยการให้กู้เงินแก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ที่ทุกสหกรณ์ถือกำหนดใช้ ขอให้ทุกสหกรณ์กลับไปดูระเบียบที่กำหนดไว้ ให้กำหนดให้กู้เพื่อรวมหนี้เพื่อโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือกำหนดให้กู้เพื่อชำระหนี้เพื่อรวมหนี้กับหนี้สถาบันการเงินอื่น กำหนดเรื่องหลักประกันการให้กู้บุคคลและหรือหลักทรัพย์ การกำหนดงวดชำระหนี้กำหนดอัตราดอกเบี้ย
3. ให้ควบคุมตรวจสอบการรับสมาชิกซ้ำซ้อนและตรวจสอบการเป็นสมาชิกซ้ำซ้อนก่อนการให้กู้เพื่อไม่มีการให้กู้ซ้ำซ้อน
4. ตรวจสอบการเป็นหนี้ของสมาชิกกับสถาบันการเงินอื่น ควรมีการตรวจสอบเครดิตบูโรก่อนให้กู้
5. จัดทำสวัสดิการต่าง ๆ และการสร้างอาชีพเสริม การจัดโครงการออมต่าง ๆ นอกเหนือจากการชำระค่าหุ้นรายเดือน
6. การกำหนดดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้ไม่ควรสูงกว่าเงินรับฝากเกินกว่า 3 บาท และการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากไม่ควรสูงกว่าอัตราของธนาคารพาณิชย์ 1 บาท ถึง 1.50 บาท
7. กำหนดเงินปันผลไม่ควรสูงมากควรจัดสรรให้ปันผลสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากประจำ ประมาณ 2 บาท หากจ่ายสูงเกินนั่นคือเงินที่จ่ายปันผลเป็นเงินที่ได้จากดอกเบี้ยเงินกู้ของเพื่อนสมาชิก
8. ร่วมมือกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ขอให้กรุณาร่วมมือทุก ๆ เรื่อง เช่น การนำเงินมาฝาก การซื้อหุ้น การจัดทำสวัสดิการสมาชิกในรูปประกันชีวิตกับบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยจัดให้มีการประกันชีวิตกรณีที่สมาชิกกู้เงิน เพราะจะทำให้เกิดความมั่นคง ไม่ส่งผลกระทบความเสียหายต่อผู้ค้ำประกันและสหกรณ์ โดยใช้บริษัทสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัดและสหกรณ์สมาชิกเป็นผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
9. ขอความร่วมมือประธานกรรมการและกรรมการทุกท่านที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการดำเนินการ ให้ดำเนินการกิจการตามหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์อย่างแท้จริง เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจที่เป็นสมาชิก การใดที่ควรและไม่ควรทุกท่านทราบดีอยู่แล้ว สหกรณ์เป็นของพวกเรามิใช่เป็นของผู้ใดผู้หนึ่ง ควรช่วยกันควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ เพราะปัญหาในสหกรณ์หลายแห่งเกิดจากการขาดการควบคุมดูแลที่ใกล้ชิด ในการนี้มีข้อห่วงใยฝากมาจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการ ที่กำกับดูแลสหกรณ์ เนื่องจากมีข่าวว่า มีเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์บางแห่งนำข้อมูลของสมาชิกที่ได้การอนุมัติให้กู้เงินไปหาผลประโยชน์ โดยเรียกรับผลประโยชน์จากส่วนต่างในการกู้เงินของสมาชิก จึงขอฝากให้ทุกท่านไปควบคุมดูแลและดำเนินการอย่าให้เกิดเหตุการณ์ตามที่รัฐมนตรีฝากมา
10. ขอขอบคุณสหกรณ์ทุกแห่งที่ให้ความร่วมมือในการนำส่งเงินสมทบกองทุนสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพและเสียชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งการร่วมสนับสนุนหรือสมทบเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และสวัสดิการอื่น ๆ ให้กับหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ”
     โดยมีการจัดเสวนาแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเป็นระบบ จาก คุณวิมลรัตน์ ปิยสถาพรพงศ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และคุณสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย กรรมการธนาคารออมสิน ซึ่งมี พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เป็นผู้ดำเนินรายการ