ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

          เมื่อวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563   รวมถึงการเลือกตั้งสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31 ประจำปี 2564 ซึ่งผู้เข้าร่วมจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการประชุม รวมถึงผ่านจุดคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร