Warning: escapeshellcmd() has been disabled for security reasons in /home/chumnumpol/domains/chumnumpolice.org/public_html/chumnumcoop/libraries/vendor/phpmailer/phpmailer/class.phpmailer.php on line 1447
ชสอ.ตร. ทำบุญครบรอบวันก่อนตั้งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติจำกัด ปี 2563 - chumnumpol

ชสอ.ตร. ทำบุญครบรอบวันก่อนตั้งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติจำกัด ปี 2563

          เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ได้จัดงานทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 29ปี วันก่อนตั้งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด โดยมี ประธานกรรมการ ที่ปรึกษา กรรมการ เจ้าหน้าที่ และ สหกรณ์สมาชิก เข้าร่วมในการทำบุญครั้งนี้