ชสอ.ตร.จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ คณะทำงานและฝ่ายจัดการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด  เรื่อง  “ การจัดทำแผนงานงบประมาณประจำปี 2564 ”

       

               ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ได้จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ คณะทำงานและฝ่ายจัดการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด  เรื่อง  “ การจัดทำแผนงานงบประมาณประจำปี 2564 ”เมื่อวันที่  20 กุมภาพันธ์  2564 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี พล.ต.ท.สมเดช  ขาวขำ  ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด เป็นประธานเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งมีการมีการบรรยายหัวข้อเรื่อง “ทำความเข้าใจร่างกฎกระทรวงใหม่” โดย พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล จากนั้นได้มีการสัมมนา “การจัดทำแผนงานงบประมาณประจำปี 2564” โดยมีคณะกรรมการดำเนินการที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการและสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย