สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด จัดโครงการติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และการจัดสวัสดิการด้านสหกรณ์ออมทรัพย์

 

       

              สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ได้กำหนดจัดโครงการติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และการจัดสวัสดิการด้านสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ สำนักนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร โดยมี พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานเปิดในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อทราบความคืบหน้าของโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจ

2. แนวทาง/เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจของสหกรณ์ตำรวจของสหกรณ์ตำรวจ

รวมไปถึงแนวทางการช่วยเหลือสมาชิกที่สมัครร่วมโครงการแก้ไขหนี้เมื่อถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

- อยู่ในขั้นตอนพิจารณาของศาลล้มละลาย

- ในกรณีที่สมาชิกถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564 สรุปได้ดังนี้

หมวด 1

การกำหนดขนาดของสหกรณ์ สหกรณ์แบ่งเป็น 2 ขนาด

  • ·ขนาดใหญ่ : สินทรัพย์  ≥ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป

                            : ชุมนุมสหกรณ์ (สอ. + สค.) ทุกแห่ง

  • ·ขนาดเล็ก : สินทรัพย์รวม < 5,000 ล้านบาท

 

หมวด 2

- อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์

- การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

- คุณสมบัติของกรรมการ

- ลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้จัดการ

- คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้จัดการ

 

หมวด 3

การดำรงเงินกองทุน

· ใช้บังคับเฉพาะชุมนุมสหกรณ์

· เงินกองทุนของชุมนุมสหกรณ์ ประกอบด้วย ทุนเรือนหุ้นร้อยละ 90, ทุนสำรอง

· การดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์ ไม่ต่ำกว่า 15%

· บทเฉพาะกาล กรณีเกินกว่าที่กำหนด ให้ดำเนินการแก้ไขภายใน 3 ปี

 

หมวด 4

การกำกับดูแลด้านธรรมาภิบาล

 

หมวด 5

การรายงานข้อมูล