ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด จัด “การจัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปี 2565”

          ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ได้จัด “การจัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปี 2565” เมื่อวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมี พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด เป็นประธานเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งมีการมีการบรรยายหัวข้อเรื่อง “การบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตามกฎกระทรวง” โดย คุณรุ่งโรจน์ สรวุฒิพิบูลย์ จากนั้นมีการเสวนาเรื่อง “ทิศทางตลาดเงิน ส่งผลกระทบกับระบบของสหกรณ์ ?” โดย ดร.สุปรียา พิพัฒน์มโนมัย ซึ่งมีคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการและสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย