ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด  ได้จัด “ทำความเข้าใจแผนงานประจำปี 2565”

 

 

          ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด  ได้จัด โครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา คณะทำงาน ผู้ตรวจสอบกิจการและฝ่ายจัดการ เรื่อง “ ทำความเข้าใจแผนงานประจำปี 2565 ” ระหว่างวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ  โดยมี พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด  เป็นประธานเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ โดยรับคำแนะนำการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จาก พล.ต.อ.อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัชซึ่งมีการบรรยายหัวข้อ “การปฏิบัติในการบริหารงานภายใต้กฎกระทรวงใหม่” จาก คุณวิวาห์พร ลักษณะโภคิน และมีการเสวนาเกี่ยวกับ “ความเป็นมา, ความร่วมมือและวิธีปฏิบัติในการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.ต.พิษณุ อุณหเสรี พ.ต.ต.สหรัฐ จงสุขพัทธี คุณสุปรียา พิพัฒน์มโนมัยและคุณอาภา ไหลนานากูล จากนั้นได้มีการเสนอ “ทำความเข้าใจแผนงานประจำปี 2565” โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการและสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย