ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด ลงนามในสัญญาซื้อขายระบบโปรแกรมริหารงานสหกรณ์ (mCOP)

          พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด พร้อมด้วย ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาซื้อขายระบบโปรแกรมริหารงานสหกรณ์ (mCOP) โดยมี ที่ปรึกษา คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานลงนามในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ซึ่งการลงนามในครั้งนี้เกิดขึ้นจากที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด พิจารณาเห็นว่า โปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณ์ (mCOP) ที่ได้พัฒนาขึ้นมา เป็นโปรแกรมที่ทันสมัย ปลอดภัย ในการทำธุรกรรมกับสมาชิก ซึ่งจะมีประโยชน์เพื่อให้สหกรณ์อื่นนอกจากสหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ใช้ จึงได้มีการขายระบบโปรแกรมบริหารงานสหกรณ์ (mCOP)ให้กับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เป็นศูนย์กลางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสหกรณ์ พร้อมเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการของสหกรณ์สมาชิก โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสร้างมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาในขบวนการสหกรณ์ต่อไป