ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ

          เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ที่ปรึกษา คณะกรรมการ คณะผู้ตรวจกิจการ และฝ่ายจัดการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของสหกรณ์ ณ อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร