ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ได้จัด “การจัดทำแผนงานงบประจำปี 2566”

 

          เมื่อวันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2565 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ได้จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด เรื่อง“การจัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปี 2566” ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพฯ โดยมี พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ ประธานกรรมการ เป็นประธานเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งมีการบรรยายหัวข้อเรื่องสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานและงบประมาณประจำปี 2565 พร้อมจัดทำแผนกลยุทธ์ 5 ปี (2563-2567) ทิศทางและการจัดทำแผนงานและงบประจำปี 2566เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานนำไปสู่การพัฒนาและการบริหารงานชุมนุมสหกรณ์ บรรยายโดย นางอาภา ไหลนานานุกูล ผู้จัดการ โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการและสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย