สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด มอบขาเทียมให้แก่สมาชิกสหกรณ์

          วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด พร้อมด้วยร.ต.ต.สุรชัย สุทธิช่วย เลขานุการ, ร.ต.อ.หญิงลภัส บุญเรือง กรรมการ,ด.ต.จิรศักดิ์ เรืองเวช กรรมการ และผู้จัดการ #กรรมการชุดที่57 ซึ่งเป็นสหกรณ์สมาชิก 1 ใน 129 สหกรณ์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ได้มอบขาเทียมให้แก่ ร.ต.อ.สมพงศ์ มวลสุข สมาชิกข้าราชการบำนาญ มูลค่า 22,339.-บาท แทนขาเทียมเดิมที่ชำรุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่สมาชิกและครอบครัว “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”