แนวทางปฎิบัติกรณีหน่วยงานต้นสังกัดสมาชิกผู้กู้ไม่หักเงินเดือน ค่าจ้างหรือเงินอื่นใด เพื่อชำระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีให้แกสหกรณ์

Loading...