รายนามประธานกรรมการ ชสอ.ตร.

1. พล.ต.ท.เฉลิม โรจนประดิษฐ
เป็นประธานกรรมการชุดที่ 1-10
ปี 2537-2543
2. พล.ต.ท.คำรณ ลียะวณิช
เป็นประธานกรรมการชุดที่ 11-12
ปี 2544-2545
3. พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ
เป็นประธานกรรมการชุดที่ 13-14
ปี 2546-2547
4. พล.ต.ท.เฉลิม โรจนประดิษฐ
เป็นประธานกรรมการชุดที่ 15
ปี 2548
5. พล.ต.อ.อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช
เป็นประธานกรรมการชุดที่ 16-18
ปี 2549-2552
6. พล.ต.ต.ณรงค์ มณีนพ
เป็นประธานกรรมการชุดที่ 19
ปี 2553-2554
7. พล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร
เป็นประธานกรรมการชุดที่ 20-25
ปี 2555-2558
8. พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ
เป็นประธานกรรมการชุดที่ 26-29
ปี 2559-2562
9. พล.ต.ท.ณพัฒน์ ศรีหิรัญ
เป็นประธานกรรมการชุดที่ 30
ปี 2563
10. พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ
เป็นประธานกรรมการชุดที่ 31-32
ปีปัจจุบัน