วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ 

“ เป็นศูนย์กลางสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจยึดมั่นปรัชญา อุดมการณ์และหลักการสหกรณ์ ”

พันธกิจ

กลยุทธ์ที่ 1.1  มีบริการทางการเงินครบทุกรูปแบบ

กลยุทธ์ที่ 1.2  พัฒนาระบบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจให้มีความ   เข้มแข็งและยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 2.1  ส่งเสริมการศึกษาอบรมด้านสหกรณ์แก่กรรมการผู้ตรวจสอบ  กิจการอย่างทั่วถึง

กลยุทธ์ที่ 2.2  ส่งเสริมสนับสนุนเจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ  แห่งชาติ จำกัดและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์สมาชิกให้ได้รับการศึกษา  และสวัสดิการที่ดีขึ้น

กลยุทธ์ที่ 3.1  สนับสนุนการรวมกลุ่มของสหกรณ์ตำรวจในแต่ละพื้นที่

กลยุทธ์ที่ 3.2  ปรับปรุงพัฒนาระบบงานให้มีมาตรฐาน ในการบริหารเพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่สหกรณ์สมาชิก

กลยุทธ์ที่ 3.3  เป็นผู้นำในกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กลยุทธ์ที่ 3.4  ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม ด้านสวัสดิการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และองค์กรอื่นที่สนับสนุนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กลยุทธ์ที่ 4.1  สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจ การกุศลและความสัมพันธ์ที่ดีในพื้นที่ของสหกรณ์

กลยุทธ์ที่ 4.2  เน้นความช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างขบวนการสหกรณ์แต่ละพื้นที่

กลยุทธ์    สร้างเครือข่ายแสวงหาความรู้ ความร่วมมือกับสหกรณ์ต่างประเทศ

กลยุทธ์ที่ 6.1  พัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์สมาชิกให้มีระบบเป็นมาตราฐานสากล

กลยุทธ์ที่ 6.2  เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมภายในและการตรวจสอบให้ได้มาตราฐาน

กลยุทธ์ที่ 6.3  สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างสหกรณ์ตำรวจกับสหกรณ์ประเภท  อื่น ๆ และองค์กรภาคเอกชน

กลยุทธ์ที่ 6.4  สร้างเครือข่ายข้อมูลพื้นฐานระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ